Overordna medisinskfagleg ansvar

Jens Evjensvold har det overordna medisinskfaglige  ansvaret for drifta. Det inneber m.a. ansvar for at det medisinske utstyret som brukes er oppdatert og forsvarlig vedlikeholdt og at personalet som betjener desse innehar nødvendig kompetanse  for å sikre pasientane optimal tryggleik under behandlingane.

Vidare at regelverk frå Statens Strålevern, Helsedirektoratet og etiske regler  for helsepresonel, inkludert  taushetsplikt,  blir overholdt.